Leievilkår

Verktøybua Utleie AS, Org nr 925 274 186MVA, driver utleietjeneste der bedrifter og privatpersoner kan leie ved å bestille på nett eller telefon og hente og levere selv via et selvbetjeningssystem.

1 Generelt

Disse vilkårene gjelder for utleie og salg av varer og tjenester fra Verktøybua Utleie AS til bedrifter og privatpersoner. Vilkårene vil sammen med ordre utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.

2 Definisjon av parter

Utleier eller selger er: Verktøybua Utleie AS og blir i det følgende benevnt selskapet, utleier eller Verktøybua Utleie AS.

Leietaker er: Den person som er oppgitt som leietaker eller kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt som leietaker eller kunden.

Leieobjekt innebærer verktøy, utstyr, verksted, maskiner og alt annet som leies ut av selskapet.

3 Betaling, depositum og priser

Betaling skjer via faktura, Visa/Mastercard eller annen betalingsløsning på nettet via vår betalingsformidler Stripe. Ved bestilling anses leieavtalen som inngått.

Verktøybua Utleie AS følger vanlig utleiepraksis og reserverer et depositumsbeløp som oppgitt på ordrekvitteringen ved bestilling på nettet. Reservasjon sikrer hvis kunden returnerer verktøyet for sent, skadet eller ikke i det hele tatt. Depositumets størrelse varierer med valgt utstyr som leies og fremgår av ordrebekreftelsen. Ved komplett levering i kontraktsmessig stand slettes reservasjonen for depositumet på betalingskortet. Selskapet har rett til å benytte depositumet til å dekke leie samt øvrige kostnader som er nevnt ovenfor og/eller eventuelt regresskrav, jfr. punkt 5 nedenfor.

Leietakeren eller kortinnehaver gir Verktøybua Utleie AS fullmakt til å lage kredittkortanvisninger. Den derved gitte fullmakt gjelder også bemyndigelse til å belaste betalingskortet for ytterligere leie/krav på erstatning dersom leieobjektet returneres for sent, skadet eller ikke i det hele tatt

Alle priser oppgitt på nettsiden er inkludert merverdiavgift såfremt ikke annet er spesifisert. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med leie eller kjøp. Dersom det har forekommet feil med prisene av vesentlig størrelse fra utleiers side kan selskapet ensidig endre, slette eller avvise ordre selv etter kunden har mottatt ordrebekreftelsen. Slike feil må imidlertid korrigeres og informeres kunden i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

4 Leieobjektets tilstand

Verktøybua Utleie AS forplikter seg til å levere leieobjekter av god kvalitet i driftsklar tilstand. Selskapet har egne rutiner der leieobjektene jevnlig kontrolleres og vedlikeholdes.

Leietaker er i leieperioden ansvarlig for alle skader eller tap på utstyret. Fritak fra ansvaret kan skje dersom skaden eller tapet skyldes tekniske feil eller mangler som beviselig ikke er påført av leietaker. Leietaker plikter derfor å kontrollere leieobjektet før bruk og ta kontakt med utleier dersom leieobjektet ikke skulle være i forventet tilstand.

5 Skader

Alle skader, tekniske feil eller uhell som måtte oppstå i leieperioden skal meldes utleier omgående. Utleier vil da hjelpe leietaker etter beste evne. Reparasjoner skal ikke utføres uten utleiers samtykke.

Oppstår skadene ved feil bruk, forsettlighet eller uaktsomhet vil selskapet kunne bruke det reserverte depositum- og om nødvendig fakturere for ytterligere utestående beløp for å dekke kostnadene knyttet til reparasjon, service eller erstatning av leieobjektet. Dette gjelder også om tilbakelevert leieobjekt skulle være forsømt i den grad at det er ødelagt eller mer tilsmusset enn det som er ansett som normalt. Om leieobjektet ikke leveres tilbake gjelder også det ovennevnte.

Timepris for rengjøring og reparasjoner er 600 kroner eks. mva per time pluss avgifter og gebyrer.

6 Bruk av leieobjektet

All bruk av leieobjektene skjer på eget ansvar. Den som bruker leieobjektet, må være over 18 år såfremt ikke annet er skriftlig avtalt med utleier.  

Leietaker er ansvarlig for at leieobjektet og tilbehør brukes på en korrekt og sikker måte. Utleier legger til rette for riktig bruk av utstyret ved å gjøre bruksanvisninger, instruksjoner og sikkerhetsprosedyrer tilgjengelig sammen med verktøyet og/eller på utleiers nettside. Hvis det skulle mangle slike instruksjoner for et leieobjekt eller at noe er uklart, plikter leietaker å ta kontakt med utleier før leieobjektet tas i bruk. Det er kundens ansvar å sette seg inn i bruks- og sikkerhetsrutiner for leieobjektet før anvendelse.

Utleier er ikke ansvarlig for utførelse, forsinkelser, direkte eller indirekte skader og tap som skyldes bruk av leieobjektet eller feil på leieobjektet.

7 Tilbehør

Tilbehør fra selskapets nettside må kjøpes eller leies. På nettsiden står det også beskrevet hva som er inkludert i leveransen for leieobjektet. For tilbehør som selges og ikke er tatt i bruk gjelder punkt 12 Angrerett.

8 Leietakers rettigheter og plikter

Leietakeren må være fylt 18 år og plikter å oppgi korrekte kundedetaljer ved opprettelse av brukerkonto for å kunne bestille og leie. Utleier sender ut informasjon og opplysninger til oppgitt e-post eller telefon. Slike e-poster og meldinger anses som mottatt og gyldige når de er sendt fra utleier.

Brukerkonto er personlig og hvis kunden har mistanke om at andre har tilgang til kontoen plikter kunden å varsle Verktøybua Utleie AS.  Utleier har rett til å fritt avvise, avslutte eller suspendere brukerkonto uten forvarsel eller ansvar, inkludert hvis vilkårene anses brutt.

Videre må disse leievilkårene aksepteres før bestilling.

Leietaker er alltid ansvarlig for leieobjektet fra det hentes til det er returnert til utleiers lokaler. Leietakeren må returnere leieobjektet før avtalt dato og tid utløper. Leietakeren forventes å holde seg oppdatert om selskapets åpningstider.

Forsinkelse med hensyn til tilbakelevering av leieobjektet ut over 2 timer i forhold til den avtalte leietid, gir utleier krav på ett døgns ekstra leie. Er ikke leieobjektet returnert etter ett døgn har Verktøybua Utleie AS krav på 2 ganger avtalt døgnpris per døgn frem til leieobjektet er returnert. Hvis leietaker opplyser om forsinket tilbakelevering før leieperioden er over og leieperioden forlenges vil ikke det ovennevnte krav tilfalle leietaker.

9 Endring av ordre

For å endre ordre må utleier kontaktes. Endringene vil ikke være gyldig før det er bekreftet skriftlig fra selskapet. Dette for å sikre at leieobjektet er ledig. Hvis ikke annet er avtalt og bekreftet må leieobjektet returneres til avtalt tid.

Endringer og kanselleringer av leieobjekter som medfører at tilgjengeligheten av leieobjektene for andre brukere endres kan være forbundet med en endringsavgift for å dekke kostnader ved ombooking. Endringsavgiften er på 300 kroner eks. mva. Alle kostnader vil opplyses leietaker før endring av ordre.

10 Henting og levering

Henting og levering skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Utleier har ansvar for leieobjektet inntil de overtas av leietaker, det vil si når kunden har fått leieobjektet i sin besittelse.  For å få tilgang til Verktøybua Utleie AS sine lokaler må man ha en kode som blir tilsendt på e-post eller melding.
Dersom henting av leieobjektet ikke er mulig, vil utleier gi leietaker informasjon så fort utleier har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når henting kan skje.

11 Selskapets lokaler og eiendom

Leietaker gis adgang til selskapets avdelinger for leie av verksted eller henting og levering av leieobjekter via selvbetjeningssystemet. Leietaker er ansvarlig for den avdeling leietaker har fått tilgang til og dets innhold fra døren/porten låses opp til den låses igjen. Hvis døren/porten ikke blir lukket og låst av leietaker når leietaker drar fra lokalet står leietaker ansvarlig for hærverk, tyveri og annen skade som kan påføres av utenforstående, dyr og været.

Når leietaker oppholder seg i og utenfor selskapets lokaler/eiendom skal det foregå ved et normalt støynivå. F. eks. høy trafikk, hjulspinn, unødvendig rusing av motor, fløyting og lignende på selskapets eiendom er ikke tillatt. Store forsamlinger er heller ikke tillatt, såfremt ikke annet er skriftlig avtalt med utleier. Leietaker er ansvarlig for selskapets lokale og dets innhold i hele den perioden leietaker har tilgang til det. Skulle lokalet eller eiendommen bli skadet under leieforholdet er det leietaker som har hele erstatningsansvaret. Dette gjelder også for tyveri.

All bruk av åpen ild, røyking og varmt arbeid er forbudt, såfremt ikke annet er skriftlig avtalt med utleier. Lokalet, arbeidsbenk, verktøytavle og annet utstyr tilhørende selskapet skal holdes ryddig og vaskes/rengjøres om nødvendig før leietaker forlater lokalet.

Reparasjon og alt annet arbeid på kjøretøy som skal utføres i selskapets lokaler kan i utgangspunktet kun utføres av eieren av kjøretøyet (Se Kap 2 §6 i linken). Enhver som utfører reparasjoner på kjøretøy, plikter å sette seg inn i det gjeldende regelverket. Brudd på gjeldende regelverk kan føre til straffeforfølgelse av leietaker og utleier. For mer informasjon se https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-10-28-2170

Det er ikke tillatt å parkere kjøretøy utenom leieperioden på eiendommen eller legge igjen utstyr, søppel og lignende såfremt det ikke er skriftlig avtalt med utleier. Kjøretøy vil bli tauet bort- og gjenglemt utstyr, søppel og lignende vil bli kastet for leietakers regning.

Selskapet følger FHI’s retningslinjer for smittevern. Leietaker oppfordres til å desinfisere seg med håndsprit ved ankomst. Håndsprit og overflatedesinfisering er tilgjengelig ved alle innganger til lokalet.

Selskapets lokaler og eiendom er overvåket hele døgnet.

12 Angrerett på kjøp

Angrerettloven gir kunden rett til å angre kjøpet. Angreretten gjelder for varer som er kjøpt og ikke for leieobjekter. Angreretten forutsetter at kunden senest innen 14 dager etter å ha mottatt leveransen gir beskjed om dette. Se angrerettloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27 

For å benytte angreretten må produktet være returnert i samme mengde og stand som kunden mottok den. Dersom kunden prøver, bruker eller undersøker varen (åpner emballasje og lignende) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan selskapet trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales. For eksempel, prøver man en støvmaske, sager med sagblad, eller borer et hull med et bor, gjelder ikke angreretten.

Produktet sendes/leveres tilbake i originalemballasjen og innen rimelig tid. Hvis produktet returneres samtidig som leieobjektet, fyll ut angrerettskjemaet og legg det sammen med produktet i hylla merket «Retur produkter». Velger kunden å sende det tilbake med post eller andre metoder er det kundens ansvar at produktet fremkommer selskapet. Kunden må selv besørge egen og egnet emballasje. Selskapet skal kontaktes på forhånd ved retur av produkter.

13 Immaterielle rettigheter

Innholdet og tjenesten er beskyttet av lov om åndsverksloven. Bildemateriell lagret på siden tilhører selskapet eller er innhentet med tillatelse fra rettighetshavere. Bilder, videoer og linker som tilhører en tredjeparts tjeneste er utenfor Verktøybua Utleie AS sin kontroll.

14 Personvern

Utleier behandler kundens personlige opplysninger i et sikkert dataregister for å kunne oppfylle sine forpliktelser og ivareta sine rettigheter iht. leieavtalen. De personopplysninger som behandles er navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, og ordrehistorikk. Denne historikken vil forbli lagret for regnskapsføring og andre forpliktelser. Leietaker har rett til å få sine personopplysninger fjernet fra utleiers systemer, noe som gjøres ved personlig henvendelse til Verktøybua Utleie AS.

Kundens betalingskort vil bli lagret så lenge kunden har en aktiv kundekonto hos utleier. Lagring av betalingskortet skjer hos selskapets betalingsformidler som oppbevarer informasjonen på en sikker og forsvarlig måte. Verktøybua Utleie AS lagrer ingen kortdetaljer selv.

Utleier benytter informasjonskapsler (cookies). Cookies lagrer data i nettleseren for at nettsiden skal kjenne brukeren igjen fra side til side og besøk til besøk. Systemet kan da gjenkjenne hvem brukeren er slik at man blant annet kan få riktige priser og enklere innlogging. Systemet samler også inn bruksinformasjonen for å bedre kvaliteten på tjenesten.

For mer informasjon om personvern se vår personvernerklæring på

https://vbutleie.no/personvern/

15 Lovvalg

Disse vilkårene er underlagt- og skal tolkes i samsvar med norsk rett. Avtalt verneting er Salten Tingrett.

16 Endringer

Verktøybua Utleie AS forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse vilkårene. Gjeldende vilkår er alltid tilgjengelig på selskapets nettside. Dersom utleier vurderer at endringene i vilkårene er vesentlige i forhold til leietakers rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på nettsiden 30 dager før de trer i kraft.

Sist oppdatert 13.08.2022